РИО гр. ДОБРИЧ

 
НАЧАЛО
РИО
УЧИЛИЩНА МРЕЖА
ДОКУМЕНТИ
В ПОМОЩ НА ...
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
RIO DOBRICH©2006-2009
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 1. Конституция на Република България
 2. Закон за държавния служител
 3. Закон за закрила на детето
 4. Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 5. Закон за държавната собственост
 6. Закон за общинската собственост
 7. Закон за достъп до обществената информация
 8. Закон за висшето образование
 9. Закон за Народната просвета
 10. Закон за степента на образование, общообразователния минимум и уч.план
 11. Закон за професионалното обрзование и обучение
 12. Закон за признаване на професионални квалификации
 13. Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 14. Закон за уреждане на колективните трудови спорове
 15. Закона за държавното знаме
 16. Закон за герб на Р България
 17. Закон за защита при бедствия
 18. Закон за движение по пътищата
 19. Закон за държавната собственост
 20. Закон за общинската собственост
 21. Закон за защита при домашно насилие
 22. Правилник за прилагане Закона за държавната собственост
 23. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
 24. Правилник за устройството и дейността на РИО
 25. Правилник за устройството и дейността на НПЦ
 26. Правилник за прилагане Закона за закрила на детето
 27. Правилник за приложение Закон за движение по пътищата
 28. Етичен кодекс на работещите с деца
 29. Семеен кодекс
 30. Кодекс на труда
 31. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищно ...
 32. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища
 33. Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
 34. Инструкция № 1 За провеждане на контролна дейност в системата на народната просвета
 35. Инструкция № 2 За изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" ...
 36. Инструкция № 2 За провеждане на обучението по учебен предмет "Религия"
 37. Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
 38. Наредба за работното време, почивките и отпуските
 39. Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
 40. Наредба за командировките в страната 
 41. Наредба № 1 от 12.01.2009 г. За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ново
 42. Наредба № 1 от 23.01.2009 г. За обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания ново
 43. Наредба № 1 За учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
 44. Наредба № 2 За организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 45. Наредба № 2 За учебното съдържание
 46. Наредба № 2 За признаване на завършени етапи на училищно обучение ...
 47. Наредба № 2 от 24.08.2007г. за приемане на ученици в спортните училища
 48. Наредба № 2 За длъжностните характеристики на държавните служители
 49. Наредба № 2/18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета >>>
 50. Наредба № 3 За организацията и провеждането на ДЗИ
 51. Наредба № 3 За системата на оценяване
 52. Наредба № 3/18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
 53. Наредба № 3 За транслитерацията на български географски имена на латиница
 54. Наредба № 4 За предучилищното възпитание и подготовка
 55. Наредба № 4 За документите за системата на народната просвета - изменения
 56. Наредба № 4 За знаците и сигналите за безопасност на труда ....
 57. Наредба № 5 ... за повишаване квалификацията на учителските кадри ...
 58. Наредба № 6 За разпределение на учебното време за достигане на ...
 59. Наредба № 6 За обучението на деца със специални образователни потребности ...
 60. Наредба № 7 За определяне броя на учениците ... в паралелките ...
 61. Наредба № 7 За минималните изисквания за ЗБУТ при работа с видеодисплеи
 62. Наредба № 9 За ... използване на персонални компютри в обучението ...
 63. Наредба № 11 За приемане на ученици в държавни и общински училища
 64. Наредба № 24 За здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия
 65. Наредба/ 23.08.2007 г. за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета
 66. Наредба за държавното образователно изискване за едногодишна издръжка на деца и ученици ...
 67. Наредба за структурата и организацията на работната заплата
 68. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа ново
 69. ПМС № 129
 70. ПМС № 207 За условията за получаване на стипендии от учениците ...
 71. ПМС № 279 от 19.11.2007г. за предоставяне на допълнителни средства за увеличаване възнагражденията на заетите в системата на народната просвета 
 72. Постановление № 104/10.V.2003 г. за приемане на наредба за учебниците и учебните помагала
 73. Постановление № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
 74. Постановленив № 212/02.09.2008 г. За приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и ... ново
 75. Азбука на оцеляването
 76. Инспектиране - проект
 77. Ръководство за работа на директора и учителя за 2003/2004 уч. г.
 78. Ръководство за работа на директора и учителя за 2004/2005 уч. г.
 79. Ръководство за работа на директора и учителя за 2005/2006 уч. г.
 80. Отраслов колективен трудов договор за системата на народната просвета
 81. Учебни програми за подготвителна група в детската градина
 82. Учебни планове и програми по професионална подготовка
 83. Учебни програми I - XII клас
 84. Учебници
 85. Учебници за 2008/2009 уч.г. - I -VI клас
 86. Задължителна документация в училище - набавяне
 87. Процедура за създаване на номенклатура на документацията в училище
 88. Водене на материалната книга
 89. Документи по КТ
 90. Възстановяване на работа
 91. Заповед № РД-09-184/2007 г. - Относно изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд
 92. Заповед № РД-09-1663
 93. Заповед № РД-09-1742/2006 г. - относно преместването на ученици....
 94. Писмо № 9105-484 - За организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм
 95. Учебна програма по "Безопасност на движението по пътищата" I-IV клас
 96. Учебна програма по "Безопасност на движението по пътищата" V-VIII клас
 97. Длъжностна характеристика за длъжността "Директор" на държавно училище
 98. Длъжностна характеристика за длъжността "Директор" на общинско училище
 99. Типова длъжностна характеристика за длъжността "Учител-методик" по професионално обучение
 100. Типова длъжностна характеристика за длъжността "Учител" в детска градина
 101. Типова длъжностна характеристика за длъжността "Начален учител"
 102. Типова длъжностна характеристика за длъжността "Учител"
 103. Типова длъжностна характеристика за длъжността "Възпитател"
 104. Обяснителни бележки към длъжностните характеристики
 105. Примерни училищни учебни планове
 106. Примерен годишен план на училището
 107. Примерен план на класния ръководител за провеждане час на класа
 108. Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет
 109. Указания № ПК 25/1/ 23.07.2007 г. по прилагането на наредбата за структурата и организацията на работната заплата
 110. Национална програма „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”
 111. Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ
 112. Национален доклад за предварителната подготовка на учителите по отношение на разнообразието
 113. Списък на професиите за професионално образование и обучение
 114. Национален спортен календар на МОН за учебната 2007 / 2008 г.
 115. Олимпиади и национални състезания
 116. важно! Делегираните бюджети в образованието - >>
 117. Нормативни актове, поместени на сайта на МОН
 118. Стратегии
 119. Закони
 120. Постановления на МС
 121. Наредби
 122. Правилници
 123. Учебни програми
 124. Проекти на документи
 125. Професионално образование
 126. Учебни програми и учебни планове
 127. Национални изпитни програми
 128. Рамкови програми
 129. Регистри на МОН 
 130. Регулирани професии в Република България 
 131. Харта на клиента МОН
 132. Решение № 739/21.11.2008 г. за разместване на почивни дни през 2009 г.
 133. Правила за създаването и дейността на училищните съвети (2007)
 134. Комисия по образованието и науката в  Народното събрание
 135. Най-същественото от Закона за държавния бюджет в областта на образованието
 136. Проект за Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование”
 137. Колективен трудов договор за отрасъл „Средно образование”
 138. Процедури
 139. Проектозакон за училищното образование - файл
 140. Закон за училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка проект
 141. важно! Примерни вътрешни правила за работна заплата
 142. Декларация по чл.40а от Закона за народната просвета
 143. важно! МОН готви нова наредба за кариерно развитие
 144. важно! Практическа инструкция за оформяне на документи
 145. Специализиран счетоводен сайт
 146. Нормативни документи в системата на народната просвета - ако сме пропуснали нещо ...

   

 

23.02.2009